Reklama

Borges

DILEMA TË LEKSIKUT POETIK

Dy pasazhe nga Borges-i (në bisedë me Osvaldo Ferrari), për gjuhën dhe leksikun e ligjërimit poetik, […]

Reklama